!DOCTYPE html> Cyber-Checkup - Zen-mode Solutions - Devices you can trust
CYBER-CHECKUP
 1. Tekes Innovation voucher (en)
 2. Tekes Innovaatioseteli (fi)
 3. Tekes Innovationscheck (sv)
 4. Next steps
                            

Make use of Tekes Innovation voucher  

Finnish Small & Medium-sized Enterprises:
Would you like to get a free Cybersecurity checkup of your company & main products?

€5000 + VAT
Tekes funden work

Commission us to perform a thorough Cybersecurity health check for your Company / Innovations + let us help you test & secure your IT / IoT / main solutions

Cybersecure your solutions / infra / IoT etc

We will investigate, pinpointing & help you removing possible security problems before things might go bad...

Company / IoT / Product-X

For whom : The innovation voucher is intended for SMEs engaged in well-established business (the company has a turnover from at least one fiscal year which has ended), wishing to launch innovation activities.

Company Requirements

 1. Finnish Small and Medium-sized Enterprises (SME)
 2. When the company has international ambitions with a product or service idea with international potential
 3. The companies Asiakastieto rating Alfa is A+ or above
 4. The external expertise has new content compared to the company's own expertise
 5. The company / company group has not received any Tekes funding during the current or previous year

Examples of use

 1. Experiments and agile product and service development
 2. Measurement and testing services relating to innovation
 3. Easibility studies and expert opinions relating to innovation

Project timetable

 • Together we will create a project plan
 • This project plan is then submitten to Tekes by you
 • The innovation voucher is valid for six months from the date it was granted.

More information: Tekes Innovation voucher

How to proceed / Next steps

We would gladly come and talk some more about how your company can benefit from our cybersecurity health check and the innovation voucher. Call our office number +358 50 4867636 or sign up for our Cyber Health Check package


                            

Hyödynnä Tekesin innovaatioseteliä  

Pienet ja keskisuuret suomalaiset PK- yritykset: Kiinnostaisiko teitä ilmainen Kybertietoturva-tarkastus?

5000 € + ALV
Tekesin tuotekehitys tuki

Teetä yhtiöllesi / innovaatioillesi perusteellinen Kybertietoturvatarkastus ja anna meidän auttaa teitä IT / IoT-tuotteiden testauksessa sekä tuotekehityksessä.

Kyberturvaa teidän ratkaisut / infra / IoT jne

Tutkimme, paikannamme ja autamme teitä poistamaan mahdolliset Kybertietoturvaan liittyvät ongelmat jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa yhtiöllenne vahinkoa...

Yhtiö / IoT / Tuote-X

Kenelle: Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan.

Yrityksen vaatimukset

 1. Startup tai keskikokonen yritys
 2. Yrityksellä on kansainvälistymisen aikeita sekä kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluideoita
 3. Yrityksen Asiakastiedon rating Alfa on A+ tai parempi
 4. Hankittava ulkopuolinen erikoisosaaminen ei löydy yhtiön sisältä
 5. Yritykselle / konserniin kuuluvalle yritykselle ei ole myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna.

Esimerkkejä käyttökohteista

 1. Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 2. Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 3. Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot

Projektin aikataulu

 • Laadimme yhdessä työsuunnitelman
 • Työsuunnitelma lähetetään sen jälkeen Tekesille teidän kautta
 • Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä.

Lisää informaatiota: Tekes innovaatioseteli

Miten edetä

Tulisimme mielellämme keskustelmaan kanssanne yhtiönne Kybertietoturvatarkastuksesta ja Innovaatiosetelin hyödyntämisestä. Voitte ottaa yhteyttä meihin soittamalla +358 50 4867636 tai tilaamalla meidän Cybersec Health Check paketin


                            

Ta vara på Tekes innovationscheck  

Små och medelstora Finska företag:
Vill Ni få en gratis Cybersäkerhets checkup för Ert företag samt Ert företags huvud produkter?

5000 € + moms
Tekes utvecklings stöd

Anställ oss for att göra en grundlig Cybersäkerhets check för Ert företag / Era innovationer + låt oss hjälpa Er att verifiera & vidare utveckla Er IT / IoT lösningar

Cybersäkra Era lösningar / infra / IoT etc

Vi undersöker, precisera samt hjälper Er att avlägsna möjliga säkerhets problem före de hinner skapa bekymmer för Ert företag...

Företag / IoT / Produkt-X

Till vem: Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som vill starta innovationsverksamhet.

Krav på företaget

 1. Litet eller medelstort företag
 2. Företaget har internationella ambitioner samt en produkt eller en serviceidé med internationell tillväxtpotential
 3. Företagets Kunddatas rating Alfa är A+ eller högre
 4. Den externa expert know-hown går inte att finna innom företaget
 5. Företaget / företag inom samma koncern har inte beviljats Tekes innovationsfinansiering under under det innevarande året eller under det föregående året

Exempel på användningsområden

 1. Experiment samt snabb produkt- och tjänsteutveckling
 2. Mätnings- och testningstjänster i anslutning till innovationsverksamheten
 3. Lämplighetsstudier och expertutlåtanden i anslutning till innovationsverksamheten

Projektets tidtabell

 • Tillsammans skapar vi en arbetsplan för projektet
 • Arbetsplanen skickas sedan till Tekes från Er sida
 • Innovationschecken gäller i sex månader från datumet av beviljande

För mera information: Tekes innovationscheck

Nästa steg / Hur att gå vidare

Vi kommer gärna och diskutera mera om hur Ni kan dra nytta av vår Cybersäkerhets hälso-checkup samt Innovationschecken. Ring oss upp på +358 50 4867636 eller kontakta oss via att beställa vårt Cybersec Health Check paket

NEXT STEPS  

For more information / price list give us a call or use our secure web contact and we will call you back.

For a quick intro what Zen-mode is all about visit our our Home page.

To watch our solutions come alive, checkout our Products page.

Find your Zen